Wypadki w rolnictwie

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub, w którym pracuje albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym;
  • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa powyżej albo w drodze powrotnej,
  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa powyżej, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w związku z wykonywaniem tych czynności, lub w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w punkcie powyższym, albo w drodze powrotnej.

Przykład:

  • wypadki z udziałem maszyn rolniczych (potrącenia, amputacje kończyn),
  • wypadki z udziałem zwierząt hodowlanych,
  • zatrucia środkami chemicznymi używanymi przy produkcji.

Ważne!
Podobnie jak w przypadku wypadków przy pracy poszkodowany ma prawo do świadczeń z KRUS oraz do świadczeń cywilnoprawnych od prowadzącego gospodarstwo rolne – przy spełnieniu tych samych przesłanek odnoszących się do odpowiedzialności pracodawcy. Podstawowym dokumentem pozwalającym na weryfikację roszczeń jest protokół powypadkowy.

Rada!
Prowadzący gospodarstwo rolne podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, co wzmacnia pozycję poszkodowanego. Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ważne!
Sprawy są rozpatrywane do 20 lat wstecz, a także w sytuacjach, gdy sprawca nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego.

Weryfikacja spraw jest całkowicie darmowa. Nie są pobierane żadne opłaty z góry. Wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty, dlatego klient ma pewność, że sprawy zostaną poprowadzone w sposób maksymalnie profesjonalny.