Wypadki śmiertelne

Wypadki śmiertelne to zdarzenia, których bezpośrednim skutkiem jest śmierć poszkodowanego. Przyczyną zgonu może być wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy, błąd medyczny, wypadek w rolnictwie czy jakikolwiek inny rodzaj wypadku. Sprawy dotyczące wypadków śmiertelnych są omawiane oddzielnie ze względu na specyficzne roszczenia, które są wspólne dla wszystkich wypadków śmiertelnych, niezależnie od rodzaju wypadku, który był przyczyną zgonu.

Komu przysługuje odszkodowanie?
Prawo do ubiegania się o świadczenie przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego. Przyjmuje się, że do grona tego zalicza się takie osoby, których sytuacja życiowa kształtowała się w pewnej zależności od zmarłego oraz w przypadku, gdy istniał faktyczny stosunek bliskości ze zmarłym. Stopień pokrewieństwa ma natomiast znaczenie wtórne. Wysokość świadczeń zależy od bliskości relacji ze zmarłym, nie tylko emocjonalnych, ale także finansowych. Większe świadczenie przysługuje małoletnim dzieciom za śmierć rodzica niż np. pełnoletniemu bratu za śmierć dorosłej siostry, z którą nie mieszkał pod jednym dachem.

Należne świadczenia:

 1. Zwrot kosztów pogrzebu i leczenia
  Bliscy zmarłej osoby mogą ubiegać się przede wszystkim o zwrot kosztów pochówku. Podstawa tego roszczenia to art.446 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że: Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.”
  Granice obowiązku zwrotu kosztów pogrzebu wyznaczają zwyczaje przyjęte w danym środowisku. Pojęcie „zwyczaje przyjęte w danym środowisku” należy rozumieć jako zwykle ponoszone w określonym kręgu podmiotów koszty związane z pochowaniem zmarłego. Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie – art. 446 § 1 k.c. – obejmuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem (przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu i inne), jak również zwrot wydatków odpowiadających zwyczajom danego środowiska. Do tych wydatków zalicza się koszt postawienia nagrobku (w granicach kosztów przeciętnych, nawet jeżeli koszty rzeczywiste były znacznie wyższe, np. z uwagi na materiał lub wystrój nagrobku), wydatki na wieńce i kwiaty, koszty zakupu, koszty zakupu odzieży żałobnej i inne.
 2. Renta
  Przepis art. 446 § 2 zd. 1 k.c. przyznaje osobom, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny (obowiązek alimentacyjny obciąża wzajemnie krewnych w linii prostej, a w linii bocznej – tylko rodzeństwo, powinowatych, lecz tylko wzajemnie ojczyma i macochę z jednej strony i pasierbów z drugiej strony), możliwość żądania renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Nie wystarczy jednak, aby podmiot tylko należał do kręgu potencjalnie uprawnionych do żądania alimentów od zmarłego, konieczne jest spełnienie ustawowych przesłanek aktualizujących obowiązek świadczenia, np. niemożność samodzielnego utrzymania się (małoletnie dzieci), niedostatek.
 3. Stosowne odszkodowanie
  Na podstawie art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą żądać stosownego odszkodowania, jeżeli w skutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej może przejawiać sie w utracie wsparcia i pomocy w różnych sytuacjach życiowych, co przejawia się zwłaszcza w utracie szansy na pomoc, na jaką mogliby w przyszłości liczyć rodzice zmarłego. Pogorszenie się sytuacji życiowej osoby najbliższej może polegać także na utracie zdrowia (rozstrój psychiczny), wywołanej szczególnie tragicznymi okolicznościami śmierci osoby bezpośrednio poszkodowanej. Przykład:
  Córka pomagała rodzicom w gospodarstwie rolnym, w przyszłości miała je przejąć i rozbudować. Po śmierci dziecka w wyniku wypadku rodzice pozostali sami. Z uwagi na podeszły wiek nie są w stanie pracować tyle, ile pracowali dawniej, więc nie będą mogli obsiać wszystkich pól, ich dochody spadną, w związku z czym ich sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu.
 4. Zadośćuczynienie
  Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, na podstawie art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, uprawnieni są do zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę odniesioną wskutek śmierci bliskiej osoby. Pojęcie krzywdy obejmuje w szczególności cierpienie, ból i poczucie osamotnienia po śmierci najbliższego członka rodziny. Wysokość świadczenia zależy od faktycznej bliskości i zażyłości między zmarłym, a osobą roszczącą oraz zakresu cierpień psychicznych.

WAŻNE!
Głównym celem jest pomoc rodzinie zmarłego, w taki sposób, aby zabezpieczyć ich sytuację materialną w przyszłości. Dodatkowo udzielamy porad prawnych w każdej innej sprawie związanej z tym wypadkiem (postępowanie karne, sprawy spadkowe, itp.).

RADA!
Niezbędne dokumenty w sprawie wypadków śmiertelnych:

 • wyrok sądu stanowiący o winie sprawcy, jeżeli postępowanie jest w toku, należy ustalić dane jednostki prokuratury/policji prowadzącej postępowanie przygotowawcze – dowód na okoliczności winy sprawcy;
 • akt zgonu;
 • odpisy aktów stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa), stanowiące dowody pokrewieństwa pomiędzy zmarłymi, a osobami roszczącymi – dowód na okoliczność pokrewieństwa;
 • zaświadczenie o zameldowaniu (wydaje urząd gminy/miasta), stanowiące dowód wspólnego zamieszkiwania – dowód na okoliczność więzi gospodarczych;
 • oświadczenia osób roszczących opisujące ich relacje ze zmarłym – dowód na okoliczność bliskich relacji;
 • wspólne zdjęcia osób roszczących i zmarłego, zrobione z okazji świąt i innych uroczystości – dowód na okoliczność bliskich relacji;
 • jeżeli wypadek spowodował rozstrój zdrowia psychicznego osób roszczących, należy przedstawić historię choroby od lekarza psychiatry lub zaświadczenie o odbyciu terapii u psychologa – dowód na okoliczność traumy osób roszczących;
 • deklaracje PIT zmarłego za okres 3 lat przed wypadkiem – na okoliczność możliwości zarobkowych zmarłego,
 • rachunki związane z kosztami pogrzebu.

WAŻNE!
Powyższy spis ma charakter jest jedynie przykładowy i zawiera dokumenty najczęściej występujące w przypadku spraw śmiertelnych. Jednakże każda sprawa jest inna i mogą się pojawić dodatkowe okoliczności mające wpływ na wysokość roszczeń, ktorych to okoliczności należy dowieść za pomocą odpowiednich dokumentów czy innych dowodów. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Przykład:
Osoba roszcząca (np. matka) musiała zrezygnować z pracy, aby sprawować opiekę nad dziećmi zmarłego, wówczas należy zebrać dowody na tę dodatkową okoliczność świadczącą o ciężkiej sytuacji związanej ze śmiercią osoby najbliższej.

WAŻNE!
Możemy uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć w wypadku bliskiej osoby do 20 lat wstecz. Jeżeli w sprawie były już wypłacone świadczenia oferujemy darmową analizę pod kątem zwiększenia przyznawanych kwot.

Weryfikacja spraw jest całkowicie darmowa. Nie są pobierane żadne opłaty z góry. Wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty, dlatego klient ma pewność, że sprawy zostaną poprowadzone w sposób maksymalnie profesjonalny.