Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
  Zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie powyższe warunki.

Rodzaje wypadków przy pracy:

 • wypadek śmiertelny – za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie 6 miesięcy od zdarzenia,
 • ciężki wypadek – za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
 • zbiorowy wypadek – za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Ważne!
Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z ZUS. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości do 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Świadczenie z ZUS jest niezależne od winy pracodawcy i pracownika. Świadczenie nie przysługuje jedynie wówczas, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, lub gdy poszkodowany będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Jednakże pod pewnymi warunkami poszkodowanemu, poza świadczeniami z ZUS, przysługują roszczenia cywilnoprawne o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, itp.

Ważne!
Odpowiedzialność zakładu pracy uruchamia się w dwóch przypadkach:

 • jeżeli wypadek wydarzył się z winy zakładu pracy (odpowiedzialność zakładu na zasadzie winy),
 • jeżeli wypadek wydarzył się w zakładzie wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody (odpowiedzialność zakładu na zasadzie ryzyka).

Wina zakładu pracy może polegać na nieprzestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub pozostałych naruszeń prawa pracy lub innych przepisów.

Przykład:

 • nieodpowiednia organizacja pracy
 • brak wymaganych szkoleń z zakresu BHP
 • wyposażenie pracownika w nieodpowiednie środki ochronne lub narzędzia
 • nienależyte zabezpieczenie miejsca pracy (np. brak barierek, brak siatki zabezpieczającej)
 • zły stan techniczny urządzeń w zakładzie pracy.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka uruchamia się w przypadku wyrządzenia szkody przez zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody. Najczęściej będą to zakłady korzystające w swojej podstawowej działalności z maszyn (np. kopalnie, tartaki), jednakże orzecznictwo sądów rozszerza to pojęcie chociażby na zmechanizowane gospodarstwa rolne.

Art. 435. Kodeksu cywilnego
§ 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład pracy wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych, itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstwa lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami.

Rada!
W odniesieniu do wypadku przy pracy bardzo istotne jest udowodnienie okoliczności, w których doszło do zdarzenia. Najważniejszym dokumentem, który należy uzyskać w celu weryfikacji roszczeń, jest protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy. Niestety, w niektórych przypadkach nie jest możliwe ustalenie odpowiedzialności pracodawcy. Najczęściej będą to sytuacje, w których doszło do wypadku wskutek braku należytej uwagi lub naruszenia zasad BHP przez poszkodowanego pracownika. Czasami, nawet w przypadku odpowiedzialności pracodawcy, uzyskanie świadczenia na rzecz poszkodowanego nie będzie możliwe ze względu na niewypłacalność pracodawcy. Pracodawcy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Weryfikacja spraw jest całkowicie darmowa. Nie są pobierane żadne opłaty z góry. Wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty, dlatego klient ma pewność, że sprawy zostaną poprowadzone w sposób maksymalnie profesjonalny.