Poślizgnięcie i upadek

Szkody powstałe na skutek poślizgnięcia lub upadku następują przeważnie na drogach publicznych. Za stan drogi publicznej odpowiada zarządca drogi, który ma obowiązek utrzymania nawierzchni, chodników i obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, koordynacji robót w pasie drogowym, przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy dotyczy chodników przylegających do nieruchomości. Wówczas obowiązek utrzymania czystości należy do właściciela nieruchomości przyległej, a zarządca drogi jedynie usuwa zanieczyszczenia uprzątnięte przez właścicieli nieruchomości.

WAŻNE!
Odpowiedzialność podmiotu zobowiązanego do utrzymania terenu oparta jest na zasadzie winy. Oznacza to, że obok faktu powstania szkody należy również wykazać nieprawidłowości po stronie podmiotu odpowiedzialnego (wina). Świadczenie odszkodowawcze przysługuje, gdy obie przesłanki zostały spełnione. Sama szkoda (wywrócenie się na równym chodniku) albo sama wina (nieodśnieżanie chodnika, na którym jednakże nikt się nie wywrócił) nie dają nikomu roszczenia odszkodowawczego.

RADA!
Uzyskanie świadczeń odszkodowawczych z powodu szkody powstałej na skutek poślizgnięcia lub upadku wymaga zebrania odpowiednich dowodów dotyczących okoliczności jej powstania, które pozwolą przypisać winę podmiotowi zobowiązanemu do utrzymania nawierzchni w miejscu zdarzenia. Niezbędne dokumenty w sprawie szkody powstałej na skutek poślizgnięcia lub upadku:
*szkic miejsca zdarzenia
*zdjęcie miejsca zdarzenia
*oświadczenia poszkodowanego o przyczynach wypadku
*oświadczenia świadków o przyczynach wypadku

Ważne!
Kancelaria prowadzi również sprawy dotyczące poślizgnięć, wypadków w sklepie, na basenie czy też innych obiektach użyteczności publicznej, wynikające z braku należytym utrzymaniu czystości w ciągach pieszych, wadliwej konstrukcji schodów, podestów, etc.

Weryfikacja spraw jest całkowicie darmowa. Nie są pobierane żadne opłaty z góry. Wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty, dlatego klient ma pewność, że sprawy zostaną poprowadzone w sposób maksymalnie profesjonalny.