Odszkodowanie komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne to zdarzenia w ruchu lądowym, w których przynajmniej jeden z uczestników porusza się pojazdem mechanicznym. Sprawca jest zawsze wypłacalny, ponieważ podlega obowiązkowi ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (OC). Za szkodę odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel, który odpowiada w granicach odpowiedzialności sprawcy.

Istnieje możliwość uzyskania świadczenia także wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub gdy nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji świadczenia mogą zostać wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)., który jest zobowiązany do pokrywania szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych kierowców. Wypłaty z tego funduszu są dokonywane na tych samych zasadach, co wypłaty dokonywane przez ubezpieczycieli. Jednakże procedura uzyskania świadczenia jest dłuższa i bardziej skomplikowana. Klient powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Przede wszystkim klient powinien wiedzieć, że wypłata z UFG może zostać zrealizowana dopiero po zakończeniu postępowania przygotowawczego przez policję lub prokuraturę.
Oprócz wypadków każdego dnia dochodzi do ogromnej liczby kolizji drogowych, które również skutkują powstawaniem roszczeń cywilnoprawnych, choć z natury są one mniejsze niż te dotyczące wypadków.

Podział wypadków komunikacyjnych:

Zderzenie pojazdów – odszkodowanie dla kierowcy
Odpowiedzialność między kierowcami pojazdów jest oparta na zasadzie winy. Dlatego w sprawie, w której poszkodowany to kierowca pojazdu, konieczne jest uzyskanie dowodu winy drugiego uczestnika. Może nim być mandat karny nałożony przez policję na miejscu zdarzenia, jeżeli zostało ono zakwalifikowane jako wykroczenie. Jeżeli sprawca odmawia przyjęcia mandatu kub zdarzenie wyczerpuje znamiona przestępstwa, wówczas dowodem jest wyrok sądu. Ubezpieczyciel ma prawo wstrzymać wypłatę odszkodowania do czasu ustalenia winy sprawcy w jeden z wyżej przedstawionych sposobów.

Zderzenie pojazdów – odszkodowanie dla pasażera
W stosunku do pasażerów odpowiedzialność oparta jest na zasadzie ryzyka. W praktyce oznacza to, że nie jest konieczne udowodnienie winy kierującemu pojazdem, w związku z czym odszkodowanie powinno zostać wypłacone szybciej. Jest też możliwe uzyskanie odszkodowania w przypadku, gdy winnym spowodowania zdarzenia jest kierowca, z którym podróżował pasażer, aczkolwiek jeżeli był on pod wpływem alkoholu, a pasażer o tym wiedział, istnieje ryzyko zmniejszenia odszkodowania na skutek zastosowania instytucji przyczynienia do powstania szkody.

Ważne!
Od powyższych zasad istnieje wyjątek. W przypadku przewozu rzeczy z grzeczności, tj. wówczas, gdy pasażer nie pokrywa kosztów przejazdu (np. kupując bilet) – kierowca pojazdu, którym się poruszał, odpowiada w stosunku do niego na zasadzie winy, a zatem odszkodowanie zostanie wypłacone, jeżeli uda się postawić kierowcy zarzut zawinionego działania, np. przekroczenia dozwolonej prędkości, w następstwie czego doszło do utraty panowania nad pojazdem.

Art. 436. Kodeksu Cywilnego
§ 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże, gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.
§ 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żadać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.

Potrącenie pieszego lub rowerzysty


Odszkodowanie w tym przypadku wypłacane jest z ubezpieczenia OC pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu na podstawie zasady ryzyka. Jednakże zdarzają się sytuacje, w których pieszy jest winnym lub współwinnym spowodowania wypadku, np. wskutek przekroczenia jezdni w niedozwolonym miejscu, poruszania się niewłaściwą stroną drogi, ignorowania sygnalizacji świetlnej itp. Wówczas odszkodowanie może ulec obniżeniu lub następuje całkowita odmowa wypłaty. Z tego względu ubezpieczyciele często wstrzymują wypłatę do czasu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. Ustalenie tych okoliczności następuje wówczas zazwyczaj poprzez wydanie opinii biegłego powołanego na potrzeby postępowania prowadzonego przez policję lub prokuraturę. W przypadku wyjątkowo niejasnych sytuacji konieczne jest uzyskanie wyroku sądu.

WAŻNE!
Jeśli poszkodowanym w wyniku potrącenia jest małoletni poniżej trzynastego roku życia, wówczas należy mu się odszkodowanie niezależnie od tego, czy jest on winny spowodowania wypadku, gdyż nie można przypisać mu winy ze względu na wiek.

Wypadki w komunikacji zbiorowej


Pasażerowie środków komunikacji zbiorowej są uprawnieni do odszkodowania niezależnie od tego, czy sprawcą wypadku był kierowca pojazdu, którym się poruszali, czy inny uczestnik ruchu. Mogą oni również uzyskać odszkodowanie, jeśli nie doszło do zderzenia pojazdów, jednak pasażer doznał szkody na skutek nieprawidłowej techniki jazdy kierowcy, np. podczas gwałtownego hamowania pasażer przewrócił się.

WAŻNE!
W sprawie wypadku w komunikacji zbiorowej konieczne jest zebranie odpowiednich dowodów potwierdzających obecność poszkodowanego w pojeździe. Najistotniejszą kwestią jest zachowanie biletu. Jeżeli doszło do zdarzenia pojazdów, konieczne jest zgłoszenie swojej szkody przybyłej na miejsce zdarzenia policji. Natomiast w przypadku szkody powstałej na skutek nieprawidłowej techniki jazdy prowadzącego pojazd należy zgłosić ją kierującemu oraz zebrać dane świadków zdarzenia.

Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jest jedną z najczęściej obsługiwanych przez nas kategorii.

Szkody osobowe są stratami powstałymi w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby poszkodowanej. Do szkód osobowych zalicza się również utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do powstania szkody.

W wyniku szkody osobowej poszkodowanemu przysługuje:
– zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę;
– zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym oraz kosztów transportu poszkodowanego i jego najbliższych;
– renta uzupełniająca (wyrównanie różnicy pomiędzy wysokością zarobków przed wypadkiem w stosunku do jej dochodów po wypadku);
– jednorazowe odszkodowanie (kapitalizacja renty);
– renta na zwiększone potrzeby

Weryfikacja spraw jest całkowicie darmowa. Nie są pobierane żadne opłaty z góry. Wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty, dlatego klient ma pewność, że sprawy zostaną poprowadzone w sposób maksymalnie profesjonalny.