Niesłuszne pozbawienie wolności

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego odszkodowanie przysługuje za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne (wzbudzające wątpliwości) aresztowanie, zatrzymanie lub niesłuszne zastosowanie środka zabezpieczającego. Istotne jest, że poszkodowany musi zostać uniewinniony od stawianych mu zarzutów. W takiej sytuacji przysługuje mu zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego, jakim jest wolność. Czynnikami branymi pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia są m.in.: czas trwania kary, jej skutki, warunki, w jakich osoba była pozbawiona wolności, utrata dobrego imienia w wyniku niesłusznego skazania. Dodatkowo poszkodowany może uzyskać odszkodowanie, jeżeli na skutek pozbawienia wolności doszło do szkody majątkowej, np. w wyniku utraty dochodów.

Ważne!
Art. 552. Kodeksu postępowania karnego
§ 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien ponieść.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.
§ 3. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powstaje również w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego w warunkach określonych w § 1 i 2.
§ 4. Odszodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

Rada!
Roszczenie przedawnia się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia, które daje podstawę do odszkodowania (wykroczenia – po upływie sześciu miesięcy). Przy tymczasowym aresztowaniu podstawą jest wyrok uniewinniający lub orzeczenie o umorzeniu sprawy. Z kolei w przypadku zatrzymania, termin zacznie upływać od daty zwolnienia. Dlatego warto jak najszybciej podjąć kroki w celu prawidłowego zweryfikowania sprawy.

Ważne!
Kancelaria specjalizuje się również w pozyskiwaniu świadczeń za internowanie w okresie stanu wojennego. Represjonowanym osobom przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa. Nawet, gdy zostało już przyznane odszkodowanie, warto skonsultować się z kancelarią w celu weryfikacji wysokości przyznanego świadczenia. Często zdarza się, że odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest zaniżone, o czym klient nie ma pojęcia.

Weryfikacja spraw jest całkowicie darmowa. Nie są pobierane żadne opłaty z góry. Wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty, dlatego klient ma pewność, że sprawy zostaną poprowadzone w sposób maksymalnie profesjonalny.